Fejleszt? foglalkozások

HRG – HIDROTERÁPIÁS REHABILITÁCIÓS GIMNASZTIKA

 Egy mozgásterápia, ami nemcsak a testnek jó

A HRG terápia olyan vízben végzett feladatsorokat tartalmaz, amelyek elvégzésekor az összes alapmodalitás (látás, hallás, tapintás, test- és izomtónusészlelés) bekapcsolódik. A fejlesztés, az ingerek több csatornán keresztül jutnak be egyszerre, ezáltal er?sítve egymást.
Így a terápia nemcsak mozgás, hanem kognitív és pszichoszociális fejlesztés is egyben. Egyaránt alkalmas beszéd, mozgás, egyensúly, figyelem és térorientáció fejlesztésére.
 
Kiknek ajánljuk?
 • akadályozott fejl?dés? gyermekeknek
 • beszéd, mozgás, értelmileg akadályozott gyermekek
 • viselkedés, magatartás problémákkal rendelkez? gyermekeknek
 • autista gyermekek
 
Gégény Noémi
gyógypedagógus
úszóedz?
HRG és TSMT terapeuta

SZENZOMOTOROS INTEGRÁCIÓS MOZGÁSFEJLESZTÉS

Sokféle csatornán, sokféle inger éri egyszerre testünket, ezek felfogása és összerendezése sokszor nehéz feladatot jelent. Mind az egyes érzékek m?ködésében, mind az érzékletek összerendezésében felléphetnek nehézségek – a szenzoros integráció zavara – mely az idegrendszer éretlenségének következménye. A terápia els?sorban a leg?sibb érzékek, a tapintás- és az egyensúlyérzék ingerlésén keresztül juttatja el a gyereket egy magasabb idegrendszeri integrációs szintre. A sokféle eszköz, a hinták, labdák, lejt?k, kötelek, gy?r?k stb. fantáziadús használata arra szolgál, hogy javítsa az agyféltekék közötti kapcsolatot, ezáltal segítve a tanulási-megismerési folyamat m?ködését

 
Kiknek ajánljuk?
Figyelem- és tanulási zavarokkal küzd? gyermekeknek
Nehezen beszél? gyermekeknek
Finom kézmozgásokban – például írásban – ügyetlen gyerekeknek
Társas kapcsolataikban sikertelen gyerekeknek
Koraszülötteknek
Autista, vagyis a környezete el?l kórosan bezárkózó gyermekeknek
Hiperaktív vagy éppen túlságosan passzív gyermekeknek
 
Mozgásterapeuta, tanító

TERÁPIÁS LOVAGLÁS

 Hazánkban is mint bárhol máshol a világban, sokféle terápiás-fejleszt? módszert alkalmaznak a beszédzavarral küzd? gyermekeknél.Azonban a korai kommunikációfejlesztésben nagy szerepet játszik a lovasterápia mint fejleszt? pedagógia.

A lovasterápia célja, hogy minden gyermek megkapja a szükséges képzést ahhoz, hogy megfelel? módon tudjon beilleszkedni a társadalom normái közé.
A sérült gyerekek itt megismerhetik azt a különleges hangulatot, ami a lovaglás, a ló és az Ember különleges kapcsolatát jellemzi.
A terápiás lovaglás korlátlan lehet?séget biztosít a mozgásra, tapasztalatszerzésre és a felfedezésre.
A lovasterápiának 3 különböz? hatását ismerjük: ezek a fizikai, pszichés  és szociális hatások. Ezek együttes alkalmazásával tudjuk elérni az általános fejlesztést, nevelést és a társadalomba való integrációt.
Ez a fajta fejleszt? terápia többnyire csökkenti a szorongást, fejleszti az önbizalmat valamint nagy szerepet játszik az érzelmek kontrolálásában.
Javítja a figyelem és összpontosító képességet, megtanítja a felel?sségvállalást és egyben relaxál is.
Igy próbálunk hozzájárulni ahhoz, hogy a szociális-társadalmi egyensúly minden tekintetben megvalósuljon.
 
Kiknek ajánljuk?                                                                                         
 • Figyelem- és tanulási zavarokkal küzd? 
 • gyermekeknek
 • Nehezen beszél? gyermekeknek
 • Finom kézmozgásokban – például írásban – 
 • ügyetlen gyerekeknek
 • Társas kapcsolataikban sikertelen
 • gyerekeknek
 • Koraszülötteknek
 • Autista, vagyis a környezete el?l kórosan 
 • bezárkózó gyermekeknek
 • Hiperaktív vagy éppen túlságosan passzív 
 • gyermekeknek
Habsburg Eilika
lovas terapeuta

VIZUÁLIS ÉSZLELÉS FEJLESZTÉSE

A látás az egyik leglényegesebb észlelési forma, a születés pillanatától meghatározza az ember gondolkodását, cselekedeteit. A vizuális megjelenítés fontos része szellemi és fizikai tevékenységeinknek. Látási emlékezetünk észlelési sémákba rendezi a dolgokat, tudatunk pedig a folyamatos tapasztalatszerzés során automatikusan rendszerezi a vizuális ingereket. A precíz, éles látás fontos az irányított mozgásfolyamatokban. Vizuális észlelésen alapul a formafelismerés, a színfelismerés, a térészlelés, a rész-egész viszony felismerése is. Kiemelten fontos az írástanulás során.

 
Kinek ajánljuk?
 • minden gyereknek 3-10 éves korig
 • akik csak rövid ideig tudnak egy feladatnál maradni
 • akiknek szándékos figyelmük még éretlen
Gyógypedagógus, közoktatási szakért?

GRAFOMOTOROS FEJLESZTÉS

Tágabb értelemben a finommozgás koordinációját, a kézügyesség fejlesztését, sz?kebb értelemben a rajz- és íráskészség fejlesztését jelenti, mely többek között a kézizmok er?sítését, a megfelel? izomer? el?segítését, a szem-kéz koordináció fejlesztését, a helyes ceruzafogás kialakítását célozza meg. Fejlesztéssel jó eséllyel megel?zhet? a diszgráfia.

 
Kinek ajánljuk?
 • akiknek a finommotoros koordinációt igényl? kézmozgása ügyetlenebb (pl. nem akar, nem tud vagy nem szeret rajzolni, gyöngyöt f?zni, masnit kötni, gombolni stb.)
 • akik nem szeretik az aprólékos kézmozgást igényl? feladatokat
 • 5 éves kortól
Mészárosné Szentmiklósy Anita
Gyógypedagógus, mozgásterapeuta

PECS HASZNÁLATA

 „Picture Exchange Communication System” (PECS, a képkártya-csere módszer)

 Ez a komplex megközelítés magába foglalja mindazokat a korszer? viselkedés- és kognitív terápiás módszereket, melyek az autizmus terápiájában a legelterjedtebbek. Az autista gyermekek fejlesztésének egyik f? célja valamely kommunikációs eszköz spontán és rugalmas használatának kialakítása társas kapcsolatokban.
A gyermekekhez igazítva ezt különböz? szimbólum-szinteken alkalmazzuk (tárgyas, fotós, képes, piktogramos, szöveges). A módszer el?nyei: használata azonnali sikerélményhez vezet; nem feltétel, hogy a gyermek képes legyen utánozni, tartósan figyelni, megérteni nyelvi instrukciókat vagy képi információkat. Az alkalmazott képek közérthet?ek. A lehet? legkorábban megkezdett intenzív terápia el?segíti a beszélt nyelv használatának kialakulását. Tapasztalataink szerint beszél? gyerekeknél is növeli a kommunikációs késztetést, a nyelvileg kifejezett dolgok komplexitását és változatosságát, ill. hatékonyan csökkenti a viselkedés - problémákat.
 
Kinek ajánljuk?
 • autista gyermekeknek
 • nem beszél? akadályozott beszédfejl?dés? gyermekeknek
 • nem beszél? értelmileg sérült gyermekeknek
Pszichológus, gyógypedagógus, autizmus szakért?

AUTIZMUS SPECIFIKUS FEJLESZTÉS

A fejlesztés legfontosabb jellemz?je a vizuális támpontok egyéni szükségletekhez szabott alkalmazása, mely el?segíti a gyermek térben (csoportszoba) és id?ben (napirend) való könnyebb tájékozódását. Így biztonságérzetet nyújt és nagyobb fokú önállósodást tesz lehet?vé. Módszere els?sorban a vizuális információátadás.

 
Eszközei: 
 • napirendi tárgyak/kártyák, melyek a tér és id? strukturálását segítik 
 • folyamatábrák, melyek lépesenként megjelenítik a különböz? tevékenységeket 
 • én-könyv és napló, amik a gyermek napi- és életeseményeit rögzítik képekben és rajzokban 
 • napirendbe épített babzsákos foglalkozások a gyermekek játékos kommunikáció fejlesztését célozzák meg. 
gyógypedagógus

KONDUKTÍV TORNA

A konduktív nevelés egy speciálisan integrált nevelési rendszer, melynek lényege a tanuláson alapuló sokoldalú személyiségfejlesztés. Célja a központi idegrendszer sérülése következtében mozgássérültekké vált gyerekek és feln?ttek komplex fejlesztése. Sok területet igyekszik felölelni, ezért is nevezhet? komplex módszernek: a mozgásfejlesztés mellett a beszéd, kognitív és más területek fejlesztését is megvalósítja.

Kiknek ajánljuk?
A konduktív nevelés célcsoportja els?sorban központi idegrendszeri sérült gyermekek:
  1. Cerebromotorikus dysfunkciók: (központi idegrendszeri eredet?) 
 • diplegia spastica ( alsó végtagi ollózó merevség)
 • tetraparezis spastica ( négyvégtagi merev bénulás)
 • hemiplegia spastica infantilis (gyermekkori féloldali bénulás)
 • athtosis (túlmozgás)
 • cerebelláris ataxia (koordinációs zavar)
  2. Spinomotorikus dysfunkciók (gerincvel?i eredet?) 
Spina bifida(a csigolyaívek egyesülésének hiánya)
 
Mozgás terapeuta, konduktor

ISKOLA EL?KÉSZÍT?

Az iskolába induló gyermekek egy részénél gyakran éretlenek azok a funkciók, amelyek a tanulás feltételei. Kialakulatlan a térben való tájékozódásuk, nehezen kapcsolják  össze a szem és a kéz mozgását. Kézügyességük, rajzkészségük fejletlen, vonalvezetésük ügyetlen. Beszédükben felcserélik a szótagokat,a szót?höz hibás toldalékot illesztenek, nehezen összpontosítanak. Mondatszerkesztésük hibás, nehezen találják meg a szavakat, gyakran a hasonló ejtés? és jelentés? szavakat felcserélik. Ezeknek a funkcióknak a fejlesztése azért szükséges, mert meghatározó szerepük van az iskolaérettség szempontjából.

 
Kinek ajánljuk?
 • 5 éves kortól tipikusan fejl?d? óvodásoknak
Logopédus, gyógypedagógus

EGYÉNI KOMPLEX GYÓGYPEDAGÓGIA

Egyénre szabottan megtervezett, a vizsgálatok során feltérképezett állapothoz és a család igényeihez igazított fejlesztés, mely során a gyermek er?sségeire támaszodva ösztönözzük a sérült, gyenge területek fejl?dését. A foglalkozások a gyermek számára oldott, motiváló környezetben egyéni vagy kiscsoportos formába zajlanak. 

 
Kiknek ajánljuk?
 • koraszülötteknek
 • születés pillanatától észlelhet? problémák esetén (genetikai ártalmak, szülési sérülés, fejl?dési rendellenességek)
 • azoknak, akik jelent?s elmaradást mutatnak egy vagy több fejl?dési területen (mozgásfejl?dés, értelmi fejl?dés, hallás- és látásfejl?dés, kommunikáció- és beszédfejl?dés, szociális, érzelmi fejl?dés, viselkedésbeli eltérés)
 • 3 éves kortól
Gyógypedagógus, pszichopedagógus

MANUÁL EGYÉNI MOZGÁSTERÁPIÁK

A manuál terápiás kezelések célja, hogy kézzel (manuális) végzett technikákkal, különböz? fogásokkal oldja az ízületek mozgáskorlátozottságát, szükség szerint lazítsa, er?sítse az izomzatot, helyreállítsa a gerinc és a végtagi ízületek mozgásdinamikáját, funkcióját. A terápia hatása a következ? területeken mérhet?:

 • az izom tónusa
 • a gerincoszlop különböz? rendellenességei (szkoliózis, kifózis, stb.)
 • izom és ízületi rövidülések
 • a kéz támasztó, nyújtó, hajlító funkciója
 • a finommanipulációs tevékenységek (festés, íráskészség, stb.)
 • a lábtartás és terhelhet?ség
 • a testtartás ül? és álló helyzetben
 • az általános mozgás- és járáskép
 • a száj- és beszédmozgások
 • a koordinációs képességek
 • a figyelem, koncentráció
Mozgás terapeuta, konduktor

LOGOPÉDIA

A gyermek saját maga szervezi meg agya m?ködését. Látszólag spontán válik éretté a kommunikáció csúcsára, a beszédre. „Az ember született társalgó.” Az els? két év felfedezéssel és örömmel teli utazás, kommunikációs kísérletezés. Alapja a gyermek sz?k környezete, els? sorban az anya, apa, testvérek, a család, mely az él? beszéd lehet?ségét biztosítja hozzá. Hosszú az út a beszédig. Meghatározza a környezet, amelybe beleszületik. Fontos a minta, az utánzás. Kellenek hozzá azok a csatornák, amelyeken keresztül a gyermek képes befogadni a környezet jelzéseit: látás, hallás, tapintás, szaglás, ízlelés.
 
Kiknek ajánljuk?
 • beszédbeli problémák, nyelvi – kommunikációs zavarok
Logopédus

DADOGÁS

A gyermek bizonyos hanggal kezd?d? szavak elejét többször ismétli (Kakakapa), vagy nehezen tudja elindítani – görcsösen – beszédét. Utóbbi esetben furcsa együttmozgásokkal járhat a beszéd elindítása Természetesen ez a beszédhiba mindig pszichés hátteret feltételez. Gyakran a logopédus pszichológus segítségét is kéri. Fontos a beszédlégzés megfigyelése, feltárni a családban el?forduló astmás, allergiás betegségeket. 

 
Nem szabad összetéveszteni az élettani dadogással - 3 éveseknél – mely a beszédszervek éretlenségének velejárója. Tehát, ha a gyanú felmerül szakemberhez, logopédushoz kell fordulni.
 
Logopédus, gyógypedagógus

DISZFÁZIA

 Akadályozott beszédfejl?dés. A zavar a nyelv szinte minden tartományát érinti. Gyakran van a háttérben organikus sérülés. Társul a pszichikus szervez?dés egyéb zavaraival, mozgásfejl?dés eltéréseivel. A beszéd id?beli és strukturális zavara, mely a nyelvi szintek különböz? kombinációjú és súlyosságú tüneteit jelenti. A gyermek nem képes a szavak hangsorrendjének helyes ejtésére, raktározására és bármikor, bármely helyzetben való alkalmazására. Tehát érinti a bels? és kifejez? beszédet. Szakemberhez kell fordulni, logopédushoz.

 
Kinek ajánljuk?
 
 • lányoknál 2 évesen nem indul el a beszéd
 • fiúknál 2 és fél évesen nem indul el
 • mozgásfejl?désükben elmaradást, furcsaságokat észlel a szül?
 • figyelem-, magatartászavar esetén
 • nem érti a beszédet, vagy csak szituációhoz kötötten
 • nem szeret hallgatni a meséket
 • sokat esik, összeveri magát
 • leesik mindenhonnan
 • agresszív viselkedés
 
Logopédus, gyógypedagógus

DISZFÓNIA

A hang terhelhet?ségének zavara. Helytelen hanghasználat. Gyermekünk, vagy feln?tt már több hete rekedt. Logopédiai beszédterápiát feltétlenül gégész – foniátriai vizsgálatnak kell megel?znie. A terápia alatt is folyamatos a foniáter és a logopédus együttm?ködése. Fel kell tárni a beszédhiba pszichés hátterét. Fel kell hívni a figyelmet, hogy ez a beszédhiba egy id?re maga után vonja bizonyos sportoktól, éneklést?l való eltiltást.

 
Kinek ajánljuk?
 • három héten túl rekedt gyermek
 • szakorvosi ajánlásra
 • mély hangú gyermekeknek
Logopédus, gyógypedagógus
 

SINDELÁR FEJLESZTÉS

 A nyelvi fejl?dés zavarai gyakran társulnak részképességzavarok különböz? megjelenési formáival, jellegzetes pszichikus funkciózavarokkal. Ezek állnak a kés?bbi tanulási zavarok hátterében:

 • vizuális észlelés
 • vizuomotoros koordináció
 • vizuális diszkrimináció (elkülönítés)
 • vizuális differenciálás (megkülönböztetés)
 • alak-háttér észlelés
 • alakállandóság
 • testsémán való tájékozódás
 • hallási differenciálás
 • hallási, beszédbeli diszkrimináció
 • sorrendiség kialakítása – emlékezet, figyelem
 • hallási – látási figyelem
Logopédus, gyógypedagógus

MEGKÉSETT BESZÉDFEJL?DÉS

A nyelvi formák lassúbb ütemben történ? kialakulása. A beszéd és a nyelv jellegzetes fejl?dési zavarai közé tartozó „kifejez? beszéd zavara” kórkép esetén a gyermek a mentális korához képest lényegesen alacsonyabb színvonalon fejezi ki magát, de a beszédmegértése normális, figyel a beszédre. Rövid id? után behozza a gyermek az elmaradást. Általában más területet nem érint. Lányoknál 2, fiúknál 2 és fél évesen kell odafigyelnünk a „nem beszélésre.”

 
Logopédus, gyógypedagógus

PÖSZESÉG

A pöszeség az adott nyelv artikulációs normájától való eltérés. Pöszeség esetén a beszédszervek ügyetlensége,a hallási differenciáló képesség hiánya, vagy csökkent volta,olykor szervi elváltozás található. Öröklött. Az artikulációs hibák kialakulásának leggyakoribb oka az  artikulációs mozgásügyetlenség és a fejletlen finommotorika, valamint a pontatlan hallásfigyelem és beszédészlelés fejl?désének az elmaradása. Ajánlott életkor négy  évest?l hét éves korig. Nagyon fontos elkülöníteni az élettani pöszeséget, mely a gyermek beszédszerveinek éretlenségéb?l, gyakorlatlanságából fakad. Ezért szakemberhez kell fordulni, logopédushoz, ha felmerül a gyanú a szül?ben.

 
Logopédus, gyógypedagógus

KORAI FEJLESZTÉS

Minden gyermek egyedi, a maga módján növekszik és fejl?dik. A fejl?dési mérföldkövek elérése azonban nem egyszerre, nem ugyanabban az id?ben történik mindenkinél. Gyakran ez a késés a normál fejl?dés egy változata. Bizonyos esetekben azonban a késés eltérést is jelent és ilyenkor beavatkozásra van szükség, hogy a gyermek - küls? segítséggel ugyan -, de képességeit a legteljesebb mértékben kibontakoztathassa. 

A korai fejlesztés célja az elmaradás, a sérülés korai diagnosztizálása, a család teljeskör? megsegítése, a gyermek készségeinek fejlesztése, a közösségbe való beilleszkedés támogatása.
 
Kiknek ajánljuk?
 • koraszülötteknek
 • születés pillanatától észlelhet? problémák esetén (genetikai ártalmak, szülési sérülés, fejl?dési rendellenességek)
 • azoknak, akik jelent?s elmaradást mutatnak egy vagy több fejl?dési területen (mozgásfejl?dés, értelmi fejl?dés, hallás- és látásfejl?dés, kommunikáció- és beszédfejl?dés, szociális, érzelmi fejl?dés, viselkedésbeli eltérés)
 • 0-5 éves kor között
Gyógypedagógus, pszichopedagógus

TEHETSÉGGONDOZÁS

A tehetség gondozás során a gyermekek kíváncsisága, érdekl?dése kerül el?térbe. Nagyon fontos, hogy a család, a pedagógusok id?ben felismerjék a gyermek különleges képességét, képességeit, hiszen a környezet elismerése és a képességek optimális fejlesztése nélkül a tehetség nem tud kibontakozni. A foglalkozások egyénileg, barátságos légkörben zajlanak. A különböz? képességterületek fejlesztése is történik egy id?ben (figyelem, emlékezet, gondolkodás, megfigyel?képesség, koncentráció).

    
Kiknek ajánljuk?
 • Hamarabb kezdett el járni és beszélni, szókincse gazdagabb, mint az úgynevezett átlagos gyermekek
 • Valamelyik képessége, készsége jobb, mint kortársaié, egyebekben átlagos
 • Könnyen tanul, kevesebb magyarázatra van szüksége, mint kortársainak.
 • Jól alkalmazza a korábban és más területeken szerzett ismereteket.
 • Fogékony minden új iránt, tudásvágya csillapíthatatlan.
gyógypedagógus
 

Nyelvlökéses (infantilis) nyelés terápiája

A nyelés nem megfelel?en történik. A m?veletben résztvev? beszédszervek helytelen mozgásának, a nyelv vízszintes „kilök?désének” több oka lehet. Így a sokáig tartó ujjszopás, nem megfelel? cumi használata. Elhúzódó cumisüvegb?l való ivás, evés. Gyakran a nagy mandulák okozta helytelen szájon át való légzés, nyitott szájjal való alvás. Ennek következtében a nyelv leszorított állapotban van, közben nyelünk. Az ételt, a nyálat nem löki hátra a függ?legesen mozgó nyelv, gyakran nyálfolyás vagy az étel visszalök?dése jellemzi ezt a problémát. A nyelv rossz mozgása mellett nem záródik megfelel?en a két ajak és természetesen a fogsorok sem, a rágóizmok sem m?ködnek er?teljesen jól.

Gyakori probléma, hogy az elvégzett orthodontiai kezelés ellenére a nyelv továbbra is "kilöki" a már szabályozott fogsort. Így a folyamatosan rosszul "m?köd?" nyelv újra és újra megakadályozza a fogszabályozás sikerességét. A helytelen nyelvmozgás hátráltatja, gyakran megakadályozza, hogy a gyermeknek szép, szabályos fogsora legyen. Ezért fogszabályozás el?tt ajánlott logopédus szakvéleményét kérni, és ha szükséges nyelvlökéses (infantilis nyelés) terápiával segíteni a kezelést. Így a fogorvos és logopédus szakért?i együttm?ködése a helyes.

A terápia megkezdése el?tt ajánlott alapos gégészeti kivizsgálás is. Amennyiben nagyon er?teljesen jelentkeznek a másodlagos pszichés tünetek – szorongás, félelem – javasoljuk pszichológus segítségét is.

Kiknek ajánljuk azoknak a gyermekeknek, feln?tteknek, akiknél a következ?k tapasztalhatók:

 • nagy mandulák, nyitott szájjal való alvás esetén (természetesen gégész szakorvosi vizsgálatot követ?en)
 • elhúzódó ujjszopás
 • elhúzódó cumisüvegb?l való evés, ivás
 • öröklött probléma is lehet
 • helytelen cumi használata
 • gyakori nyálfolyás
 • pöszeség esetén, gyakran sziszeg? hangok torz ejtése (interdentális szigmatizmus)

Alapozó Terápia

Komplex, mozgásfejlesztésen alapuló (u.n. motoszenzoros típusú) idegrendszert fejleszt? terápia és fejleszt? módszer, mely során a gyermekeknél újraindítjuk az emberi fejl?déstani mozgássorozatot. Új lehet?séget ad az agy elmaradt fejl?désének. A gyereket a terápia során magas fokú mozgásügyességig juttatjuk el.

Hatunk az emberi agyban a beszéd m?ködéséért (olvasás, írás) felel?s területekre. A terápia során a mozgásalapot kiegészítjük fejleszt? pedagógiai módszerekkel, ezzel teljessé tesszük az eredményt.

A módszer arra az elvre épül, hogy az idegrendszernek teljesen be kell érnie hogy a legemberibb funkció, a beszéd-, írás-, és olvasáskészség tökéletesen m?ködjön. Ez pedig a humán mozgásminták egymásutánjával és egymásra épülésével történik, vagy egymásmellettiségével. A mozgássor a szenzoros éréssel együtt adja azt az idegrendszeri fejl?dési sort, amelynek koronájaként megjelenik a beszéd, írás és olvasás készsége. A terápia arra törekszik, hogy serkentse az idegrendszer fejl?dését a mozgáson át szenzoros területeken is.

 

Kiknek ajánljuk?

 • Megkésett, akadályozott beszédfejl?désnél, más beszédhibás gyermekeknek.
 • Diszlexiás, diszgráfiás, diszkalkuliás gyermekeknek.
 • Azoknál az organikus eredet? túlmozgásos, viselkedés – magatartászavaros, figyelemzavaros gyermekeknek, akiknél szülés körül oxigénhiányos károsodás keletkezett.
 • Fejl?désben, érésben elmaradt óvodásoknak.
 • Enyhe fokú értelmi fogyatékossággal él? gyermekeknek.
 • Minden olyan gyermeknek, aki mozgásügyetlenségben szenved bármilyen okból.

Heti 2x1 óra már Alapozó Fejlesztésnek számít, ennél kevesebb nem!

Tartja: Lippényi  Kasu Xénia

Gyógypedagógus, szomatopedagógus, alapozó mozgásterapeuta